Visie

Visie op onderwijs

Pedagogische kernwaarden:

  • De leerkracht toont liefde en gezag in de omgang met het kind. De leerlingen worden gewaardeerd, gerespecteerd en waar nodig terecht gewezen en vergeven.
  • De leerlingen worden gestimuleerd om binnen de gestelde kaders zelfstandig keuzes te maken.
  • Leerkrachten en leerlingen nemen verantwoordelijkheid voor elkaar, de omgeving en de eigen werktaken.
  • We willen de leerlingen kennis laten maken met de waarden en normen vanuit de Bijbel, zodat ze die als richtsnoer kunnen nemen voor hun handelen.
  • Het onderwijs willen we aan laten sluiten bij de mogelijkheden van het kind, oftewel: we bieden differentiatie naar onderwijsbehoefte.
  • We stimuleren sociale redzaamheid bij de leerlingen en brengen ze kennis en vaardigheden bij, zodat ze uit de voeten kunnen in hun sociale omgeving.

Speerpunten onderwijs

Naast de levensbeschouwelijke en pedagogisch-didactische visie hebben we voor de komende jaren ook een aantal speerpunten geformuleerd. Aspecten die in het onderwijs op de Eben-Haëzer een belangrijke rol spelen en waar we veel waarde aan hechten.

Een kind dat goed in zijn vel zit, gaat met plezier naar school. Maar hoe zorgen we ervoor dat alle kinderen met plezier naar school gaan? Wij geloven dat daarvoor een veilig leer- en leefklimaat noodzakelijk is: de school moet een plek zijn waar iedereen zichzelf kan zijn, zonder gepest of uitgelachen te worden. De Kanjertraining geeft kinderen handvatten om in sociale situaties op een goede manier met elkaar om te gaan. Hoe ga je om met kritiek? En hoe los je een meningsverschil op? Kortom, met de Kanjertraining leren we kinderen hoe ze betrouwbaar en behulpzaam kunnen zijn. Op die manier willen we een goede sfeer op school creëren, zodat elke leerling zich bij ons op school veilig voelt.

Vanaf het schooljaar 2014/2015 gaan we van start met de methode Take it Easy. Kinderen van groep één tot en met acht krijgen elke week een Engelse les aangeboden. De leerkrachten worden extra getraind, zodat ze tijdens de lessen Engels kunnen spreken met de kinderen. Door van jongs af aan spelenderwijs met Engels bezig te zijn, krijgen de leerlingen de taal sneller onder de knie en stromen ze makkelijker in op het voorgezet onderwijs.

Da Vinci

DaVinci voor thuis -

 

www.davincivoorthuis.nl

Hier vindt u tips voor gesprekken, boeken, films, spellen en uitjes voor u en uw kind die aansluiten bij de thema’s van DaVinci op school. Wij wensen u en uw kind veel inspiratie en plezier samen!

Dit schooljaar werken we met deze thema’s:

  • Middenbouw: Wie ben ik, Samen op de wereld, De wereld in de toekomst
  • Bovenbouw: Egyptenaren, Grieken & Romeinen, Middeleeuwen
  • Projectweek met de hele school: Over Polen & Planeten

Kanjertraining

Op onze school worden lessen uit de Kanjertraining gegeven.

In deze lessen willen we kinderen onder de aandacht brengen hoe ze in verschillende situaties kunnen reageren. Bijvoorbeeld als ze een ander spel willen spelen dan een ander kind of als ze gepest worden. We leren kinderen dan wat ze moeten doen. Leerlingen leren zo steeds meer na te denken over hun sociaal functioneren (in de groep). Dat gebeurt in samenspraak met hun klasgenoten en de leerkracht.

De meeste kinderen willen dat hun ouders en leerkrachten trots op ze zijn en dat ze sociaal worden aanvaard door hun klasgenoten. In de Kanjerlessen krijgen deze leerlingen van hun klasgenoten te horen: “Ga zo door, je bent te vertrouwen; je bent vriendelijk; je doet stoer op een prettige manier; je doet leuk op een aardige manier.” Het geeft de kinderen zelfvertrouwen: ik word gewaardeerd door mijn klasgenoten!

In elke groep worden weer andere thema’s, aangepast aan de leeftijd en het sociaal functioneren, behandeld. We denken aan: De kanjerafspraken, gevoelens wat zijn dat?, vertrouwen, jezelf zijn, kritiek/ complimenten geven en ontvangen enz.

We vinden het fijn dat u als ouder ook weet aan welk thema we de komende periode gaan werken. Het is goed als u als ouder er ook naar informeert. Door middel van vragen kunt ook u een gesprek met uw kind erover voeren: “Met welk onderwerp zijn jullie bezig? Wat voor oefeningen hebben jullie gedaan? Hoe vond je dat?”

Als u doorklikt naar de groep van uw kind, vindt u onder ‘kanjertraining’ welk thema op dit moment behandeld wordt in die groep.

We hopen ook zo op een goede samenwerking tussen school en thuis!